SadeceBi’Yemek Üyelik Sözleşmesi

Bu hizmet Just1 International Consulting AS ve onun yetkili kılabileceği hizmet sağlayıcılar tarafından verilmektedir.

Hizmet kapsamında her ay en az 1 eşleştirme ve bu eşleştirmelerin olumlu olması durumunda tanıştırma organizasyonu gerçekleştirilir. Aksi belirtilmediği sürece üyelik süresi 12 aydır, otomatik yenilenmez. Aylık Üyelik üyelik yenileme tarihine en geç 2 iş günü öncesine kadar haber verilmediği sürece her ay otomatik yenilenir.

Hizmet kapsamında belirtilen limitler dahilinde üyenin profiline en uygun diğer üyelerle eşleştirmeler gerçekleştirilir, ayrıca bu üyeler içerisinden üyelik ve/veya teklif süresi boyunca her iki tarafın karşılıklı tercihlerine uygun olarak belirtilen belirtilen limitler dahilinde tanıştırmalar gerçekleştirilir. Organizasyon ve etkinliklerde yemek ve ulaşım ücretleri üyelere aittir. Kullanılmayan haklar bir sonraki üyelik dönemine devretmez, alacak oluşturmaz veya hizmetin tam verilmediği anlamı taşımaz. Hizmet sağlayıcı, üyelerin sahip oldukları özellikleri ve eşleşmek istedikleri kişide aradıkları kriterleri değerlendirerek olabilecek en uygun eşleştirmeleri yapmakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcı eşleştirmelerde teklif edilen üyelerin birbirlerinin kriterleri ile tamamen ve/veya yüksek ölçüde uyumlu olmasını garanti edemez. Üyelerin karşılıklı olarak tanıştırılmasından sonra pozitif sonuç alınacağını ve iyi bir ilişki başlayacağını garanti edemez. Hizmet sağlayıcının sorumluluğu üye veritabanındaki en uygun üyeleri, üyelerin belirlediği kriterler doğrultusunda gizlilik içerisinde eşleştirmektir.

Üyeler, hizmetin verilebilmesi ve doğru bir eşleştirme yapılabilmesi için tüm soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde cevaplayacağını, kendisinden istenebilecek fotoğraf, video ve karakteristik özellikler gibi bilgileri gerçeğe uygun ve zamanında göndereceğini kabul eder.

Üyeler, eşleştirilmeleri uygun görülen diğer üyeler hakkında uygulama içerisinden, e-posta, SMS veya WhatsApp yolu ile bilgilendirilir. Üyeler gelen iletilere 2 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüdür. Kendisine ulaşılamayan veya cevap alınamayan üyelerin üyeliği uyarı sonunda iptal edilir. Hizmet sağlayıcı tarafından üyelere teklif edilen her üye profili, üyeler arasında karşılıklı görüşme/tanışma gerçekleşmesinden bağımsız olarak eşleştirme yapılmış olarak sayılır. Üyelerin fikir değişikliği yaparak organize edilen görüşmeye gitmekten vazgeçmesi, görüşmeye geç kalması, görüşmeye herhangi bir sebeple haklı sebep bile olsa iştirak edememesi hallerinde tekrar görüşme ayarlanmayacağını bilir, ayrıca başka kaynaklar aracılığı ile üye ile veya üyeler haricinde biri ile ilişkiye başlaması ve bu yüzden teklif edilen adayı değerlendirmek istememesi vb. herhangi bir sebepten ötürü önerilen üye profili ile tanışmak istememesi, hizmet sağlayıcı için bağlayıcı değildir. Hizmet sağlayıcı üyelerine, eşleştirilmeleri uygun görülen diğer üyeler hakkında bilgilendirme yaparak sorumluluğunu yerine getirmiş olur.

Bir üyenin başka bir üyeye karşı suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunması, gerçeğe aykırı beyanlar nedeni ile oluşabilecek sorunlar durumunda tüm sorumluluk şahsidir ve üyeye aittir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz. Üye, söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek ve herhangi bir ad ve nam altında ihlal edecek şekilde kullanamaz. Üyelerin hizmetleri kullanmasından ötürü başına gelebilecek; mülkiyetin zarar görmesi, fiziksel yaralanma, duygusal stres vb. herhangi bir zarardan ve sair olumsuz herhangi bir durumdan hizmet sağlayıcı sorumlu değildir. Üyeler hizmet sağlayıcı personel ve diğer üyeler ile yaptıkları bütün görüşmelerde nezaket kuralları çerçevesinde davranmakla yükümlüdür. Üyenin bu iletişimlerinde sözlü, yazılı veya fiziksel olarak agresif tutum içerisinde olan veya nezaketsiz tavırlar içerisinde olduğu düşünülen üyelerin üyeliklerine para iadesi yapılmaksızın derhal son verilir. Hizmet sağlayıcı üyelerin negatif, agresif ve gerçeklik dışı davranış, tutum ve isteklerine tolerans göstermez.

Hizmet sağlayıcı 3. kişilerin fiil ve hareketlerinden dolayı sorumlu değildir, üyeler işbu sözleşmeyi imzalayarak bu durumu bilir ve kabul ederler. Üyeler ile 3. kişiler arasından ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta hizmet sağlayıcı sorumlu ve ihtilafa taraf değildir. Hizmet sağlayıcının bu nedenle herhangi bir zararının doğması halinde üye bu zararı derhal ve ilk talepte tazmin etmekle yükümlü olduğunu bilir. Hizmet sağlayıcı aracılığı ile tanışan ve görüşen kişilerin kanunsuz, ahlakdışı, istenilmeyen davranışları nedeni ile maddi ve manevi zararın doğması halinde ilk talepte derhal nakden ve defaten bu zararı kişilerin tazmin etmesi gerekmektedir. Hizmet sağlayıcı bu tür ihtilaflarda 3. kişi durumundadır ve husumet yönlendirilemez. Böyle bir durumda hizmet sağlayıcının ödeme yapması halinde sözleşmeye aykırı davranan kişiden, hizmet sağlayıcı bu zararı tazmin etme hakkına sahiptir.

Taciz, şiddet, tecavüz, cinsel istismar suçlarından ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilcümle herhangi bir suçtan yargılanan ya da hüküm giymiş kişiler bu servise üye olamazlar.

Bütün üyelerden aktif olarak çalışma hayatı içinde bulunmaları koşulu aranır. Aktif çalışma hayatından kasıt düzenli bir iş ve gelirin teminidir. Üyeler üye olduktan sonra çalışmayı bırakırlarsa ya da iş değiştirme sürecinde çalışmaya ara verdikleri bir dönem içerisine girerlerse bunu derhal hizmet sağlayıcıya bildirmelidir.

Bu sözleşmenin hükümlerini kabul eden üyeler; evli olmadıklarını, herhangi bir partner, eski ya da yeni eşleri ile birlikte yaşamadıklarını, 18 yaşından büyük olduklarını teyit etmiş olur. Medeni halinde değişiklik olan üyeler yeni medeni halleri hakkında derhal hizmet sağlayıcıya bilgi vermekle yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcı birinci sınıf eşleştirme hizmeti vermesi kapsamında üyeleri hakkında gerekli gördüğü bütün bilgilere dair araştırma yapabilir. Üyeler gerekli görülen hallerde hizmet sağlayıcıya istenilen bilgi ve evrakların ibrazı ile yükümlüdür.

Üyelik ve hizmet süreci ile karakter analizi çalışması bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamış sayılır ve üyeler taahhüt ettiği üyelik bedeli ödemelerini zamanında ve en geç 2 iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür. Tüm eşleştirmeler üyelik süresi boyunca ve üyelik aktif olduğu sürece yapılacaktır. Ücretsiz üyelik dondurma hakkı dışında kullanılan veya bu süreyi geçen üyelik dondurmalarında, sunulacak olan eşleştirme ve tanıştırma hakları kalan aktif üyelik süresine göre yeniden hesaplanacaktır. Üyelik dönemi içerisinde garanti edilen eşleştirme ve/veya tanıştırma sayısına ulaşılamaması durumunda, bir sonraki üyelik dönemi ücretsiz sunulacak ve üyelik kapsamında sunulan tüm haklar yeniden başlamış sayılacaktır. Sunulan eşleştirme teklifleri 48 saat süreyle geçerlidir. Üye, hizmet sağlayıcının garanti ettiği eşleştirme sayısına ulaşılması veya teklif süresinin geçerliliğinin sona ermesi halinde, önceki kabul etmiş olduğu eşleştirme tekliflerinden maksimum sayıda tanıştırma yapılması hususunda en iyi gayreti göstereceğini ancak yeni bir tanıştırma yapmak zorunda olmadığını bilir.

Üye, üyelik süresinden bağımsız olarak, üyelik bedelinin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. Üyelik hallerinin sonradan değişmesi, üyelik sırasından verilmeyen bir beyan ile koşulların değişmesi durumları da dahil olmak üzere başta mevcut olmayan herhangi bir durum nedeni ile üyelik bedelinin iadesinin mümkün olmadığını kabul eder. Böyle bir durumun dolaylı veya dolaysız ihlali ya da aldığı hizmetin niteliğini bahane ederek gerçekleştirilecek hukuki fesih taleplerinde, bu talebinin geçersiz sayılacağını ayrıca hizmet verenin bu işlemler nedeniyle uğrayacağı iş kaybı nedeniyle ek olarak üyenin 2.000 TL hizmet bedelini derhal hizmet verene ödeyeceğini taahhüt eder.

Hizmet sağlayıcı, gerekli görülen hallerde, kasıtlı olarak üyelik sözleşmesinde yer alan kuralları ihlal ettiğini tespit ettiği kişilerin üyeliklerini para iadesi yapmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkına sahiptir. Hizmet sağlayıcının sunduğu servise veya üyelerine zarar veren kişilerin üyelikleri para iadesi yapılmaksızın sonlandırılır. Servis üyeliği diğer üyelerin gizliliğine saygı duyulmasını gerektirir. Üyeler diğer üyelere dair edindikleri isim, fotoğraf, numara, e-posta ve benzeri bilgilerin kişiye özel, saygı duyulması gereken mahrem bilgiler olduğunu kabul edip bu bilgileri başka kişilere ifşa etmeyeceklerini peşinen kabul eder. Diğer üyelere dair özel bilgileri üyelerin bilgisi ve isteği dışında çeşitli platformlarda paylaşan ve kamuya ifşa eden kişilerin üyelikleri derhal sonlandırılır.

Hizmet sağlayıcı, üyelerden almış oldukları tüm kişisel bilgi ve belgeleri (ad soyad, e-posta, telefon numarası ve faturalandırma bilgileri hariç olmak üzere) üyelik süresi bitimini takiben, üyeliğin 30 gün içerisinde yenilenmemesi durumunda sileceğini; üyelik süresi içerisinde ise mümkün olan en üst seviye gizlilik içerisinde koruyacağını ve sadece yetkili personel tarafından eşleştirme amacıyla kullanılacağını taahhüt eder.

İşbu sözleşme hükümleri gizlidir. Gizlilik yükümlülüğü sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak devam eder. Üye, hizmet sahibi aleyhinde söz konusu hizmete ilişkin karalama nitelikli veya tanışmalar aracılığıyla yaşayabileceği herhangi olumsuz bir içeriği hiçbir platformda ve kamusal alanda paylaşamaz. Böyle bir durumun varlığında çözüm için hizmet sağlayıcı her zaman öncelikli iletişime geçilecek taraftır. Bu maddeye aykırı herhangi bir durumda hizmet verenin, hizmet verenin markalarının veya hizmet verenin şirketlerinin uğrayacağı olası bir maddi-manevi zararı veya değer kaybını üye derhal ödemekle yükümlüdür.

Taraflar işbu sözleşme ve uygulamasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde hizmet sağlayıcı defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli olduğunu, servisi kullanmaya kabul ederek üyelik ve servis koşullarında meydana gelebilecek değişiklikleri kabul ettiğini, servis gönderi ve iletilerin muteber, bağlayıcı, münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bu servise üye olarak ve bu anlaşmanın bir dijital kopyasını edinerek sözleşme şartlarını kabul ettiğinizi doğrulamış olursunuz.


Tarih: 27.09.2023 04:23:36